Salgs‐ og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Nedenstående betingelser finder anvendelse ved salg, levering, montering, renovering og service af El-Installationer samt Brand- og Sikringsinstallationer, til erhvervskunder, inden for Danmarks grænser i det omfang, betingelserne ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

2. Definitioner

KUNDEN: Den kunde, der har indgået aftale om køb af projektering, service og/eller produkter leveret af EL‐TEAM VEST.

Aflevering/idriftsætningstidspunkt: Det tidspunkt, hvor anlæg/installation er leveret, monteret og ibrugtaget af KUNDEN eller klar til ibrugtagning af KUNDEN. Ved afleverings/Idriftsætningstidspunkt overgår alt ansvar og fulde risiko for det leverede til KUNDEN.

Teknisk dokumentation: Enhver form for tekniske oplysninger, tegninger, billeder og andet materiale, som EL‐TEAM VEST overlader til KUNDEN, hvad enten materialet er overdraget i fysisk, elektronisk eller anden form.

Projektering: defineres som valg af tekniske løsninger, valg af materialer og fastsættelse af tidsplan for hele eller dele af en opgave eller entreprise. Projektering sker på baggrund af EL‐TEAM VEST´s tekniske indsigt, faglige viden samt de af KUNDEN opgivne informationer.

3. Tilbud

Hvis ikke andet, er angivet er tilbud gyldig i 2 uger fra den dato, tilbuddet er dateret.

Oplysninger i tilbud og ordrebekræftelse er baseret på antagelser, beregninger samt oplyste og tilgængelige oplysninger på tidspunktet for tilbuddets fremsendelse. EL‐TEAM VEST forbeholder sig ret til at tilbagekalde eller ændre tilbud, hvis oplysningsgrundlaget ændres.

Evt. særlig transport og emballage af varer er ikke omfattet af tilbudsprisen medmindre dette er aftalt.

EL‐TEAM VEST kan, ved KUNDEN´s accept af tilbuddet, forlange at få en betalingsgaranti, betalingstransport, eller andet som sikkerhed for betaling for arbejdet.

4. Pris

Alle priser på tilbud og overslag er angivet ekskl. moms, medmindre andet er anført af EL‐TEAM VEST.

EL‐TEAM VEST forbeholder sig til enhver tid retten til at hæve prisen, hvis der inden levering pålægges EL‐TEAM VEST nye eller forøgede omkostninger blandt andet som følge af ændringer i toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser, transportomkostninger eller lignende dokumenterede prisstigninger fra leverandører. Prisen hæves tillige med forøgede omkostninger til opbevaring og håndtering som følge af KUNDEN’s forhold f.eks. forsinkelser.

Ved KUNDEN’s manglende eller forsinkede betaling af forfaldne skyldige beløb er EL‐TEAM VEST, uanset om aftalen fastholdes eller hæves, berettiget til at standse alle leverancer og/eller arbejde for KUNDEN, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt. Betaling kan kun ske med frigørende virkning til EL-TEAM VEST. Betaling anses først modtaget, når betalingen kan ses på EL-TEAM Vests bankkonto.

EL‐TEAM VEST kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer under leveringer af produkter eller ydelser.

5. Angivelser og teknisk dokumentation

Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser samt tekniske og andre data i EL‐TEAM VEST’s markedsføringsmateriale herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, prislister m.v. er alene vejledende.

Al teknisk dokumentation som overlades KUNDEN, forbliver EL‐TEAM VEST’s ejendom.

Teknisk dokumentation må ikke uden samtykke fra EL‐TEAM VEST anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke uden EL‐TEAM VEST’s skriftlige samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredjemands kundskab.

6. Projekteringsarbejde

I projekteringsarbejde begrænses EL‐TEAM VEST’s ansvar til 10 % af aftalesummen, dog max kr. 200.000.

For nøjagtig projektering er det KUNDEN’s ansvar at give korrekte oplysninger, så projektet kan tilbudsgives og udføres korrekt. Er KUNDEN’s oplysninger ikke korrekte eller fyldestgørende giver det EL‐TEAM VEST ret til at yderligere fakturering, som ikke nødvendigvis er omfattet af tilbud ved projektering og ved udførelse.

7. Konstruktionsændringer

EL‐TEAM VEST forbeholder sig ret til, med forudgående meddelelse til KUNDEN, at ændre i konstruktion, valg af materialer, udførelse m.v., som EL‐TEAM VEST måtte finde nødvendige. EL‐TEAM VEST er dog forpligtet til at sikre, at ændringerne ikke afstedkommer forringelser i det solgtes kvalitet, kapacitet og væsentlige brugsegenskaber.

Foretagne ændringer berettiger ikke KUNDEN til nogen form for erstatning.

Hvis der i tilbud eller på anden måde ikke er informeret specifikt om materialevalg, kan EL‐TEAM VEST frit benytte fabrikater efter eget valg.

8. Levering og risikoens overgang

Ved alle komponentleverancer på arbejdsstedet påhviler det KUNDEN at sikre tilstrækkelige forhold for at leverance kan finde sted uden ekstraordinære foranstaltninger eller forsinkelser.

Sker leverancer uden for normal arbejdstid, er KUNDEN forpligtet til at muliggøre levering af komponenter til EL‐TEAM VEST’s angivne sted på arbejdsstedet f.eks. EL‐TEAM VEST´s container på arbejdsstedet.

Levering sker af EL‐TEAM VEST. Enhver forsendelse sker for KUNDEN’s regning og risiko.

9. Fakturering og betaling

Fakturering kan ske aconto såvel før som under opgavens udførelse og på afleveringstidspunktet.

Hvis afleveringstidspunktet uden EL‐TEAM VEST’s skyld er overskredet, er EL‐TEAM VEST berettiget til at fakturere for udført arbejder og komponentleverancer i opgaven.

Betalingsfrist er som udgangspunkt altid 8 dage netto, hvis andet ikke er aftalt i forbindelse med aftaleindgåelse.

Betaler KUNDEN ikke rettidigt, er EL‐TEAM VEST berettiget til at beregne en morarente på 2 % pr. måned, fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med renter. Herudover har EL‐TEAM VEST ret til at stoppe arbejdet med et varsel på 5 arbejdsdage, indtil betaling har fundet sted. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.

Reklamation på en faktura skal ske uden unødigt ophold.

10. Ejendomsforbehold

Salgsgenstanden inkl. alt tilhørende forbliver EL‐TEAM VEST’s ejendom indtil, købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved elektronisk overførsel eller anden art anses først som fuldført, når beløbet er indgået på den af EL‐TEAM VEST, anviste konto uden mulighed for tilbageførsel.

11. Forsinkelse

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er det af EL‐TEAM VEST angivne leverings‐ og/eller idriftsætningstidspunkt fastsat efter bedste skøn.

Er EL‐TEAM VEST af den opfattelse, at det skønnede/aftalte leverings‐ og/eller idriftsætningstidspunkt ikke kan overholdes, skal EL‐TEAM VEST dog give KUNDEN skriftlig meddelelse herom og besked om nyt forventet tidspunkt uden yderligere forpligtelse.

EL‐TEAM VEST påtager sig intet ansvar for KUNDEN’s indirekte tab i anledning af overskridelse af leverings‐ og/eller idriftsætningstidspunkt.

Hvis EL‐TEAM VEST’s underleverandør ikke kan levere rettidigt uanset årsag, tager EL‐TEAM VEST forbehold for at levere til det skønnede/aftalte leverings‐ og/eller idriftsætningstidspunkt.

12. Reklamation

KUNDEN skal uden ugrundet ophold ved skriftlig meddelelse underrette EL‐TEAM VEST, hvis der viser sig mangler eller mangelfuldt arbejde.

Hvis der kan påvises, mangler ved leverede varer eller udført arbejde, vil EL‐TEAM VEST efter eget valg enten ombytte den mangelfulde vare, afhjælpe manglen eller kreditere KUNDEN varens eller timernes pris, eller give afslag i prisen

EL‐TEAM VEST hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig behandling, levering, opbevaring og montering, eller andre forsømmelser. EL‐TEAM VEST hæfter ikke for fejl, der opstår på baggrund af almindeligt slid.

EL‐TEAM VEST’s afhjælpningsforpligtelser bortfalder, hvis anden leverandør eller KUNDENS medarbejder har ændret i installationer leveret af EL‐TEAM VEST.

EL‐TEAM VEST’s ansvar er begrænset til direkte tab. Tab som følge af driftsnedbrud, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares, eller det udførte arbejdes værdi.

KUNDENS krav mod EL-Team Vest som følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan KUNDEN ikke rejse krav mod EL-TEAM Vest. Hvis KUNDENS krav mod EL-TEAM VEST som følge af mangler angår løsøregenstande og inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fastmonteret, forkortes fristen til 2 år.

13. Produktansvar

Forvolder et af EL‐TEAM VEST leveret anlæg eller dele heraf skade på person og/eller ting, kan EL‐TEAM VEST udelukkende pålægges ansvar hvis det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, forårsaget af ELTEAM VEST eller EL‐TEAM VEST’s ydelse. Ansvaret for sådan en person‐ og/eller tingskade kan højst udgøre kr. 200.000.

EL‐TEAM VEST hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab uanset årsag.

Hvis tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet overfor deres forsikringsselskab.

KUNDEN er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med nødvendige beskrivelser og evt. advarsler. KUNDEN er desuden pligtig, så vidt muligt, at tilsikre tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.

KUNDEN vil til enhver tid være ansvarlig for miljømæssig korrekt bortskaffelse, i henhold til gældende lovgivning, af det i aftalen leverede anlæg ved senere skrotning.

14. Force majeure ‐ ansvarsfrihed

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand, og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed eller force majeure skal uden unødigt ophold skriftligt meddele den anden part om begivenhedens opståen og ophør. EL‐TEAM VEST er berettiget til at henvise til en generel påråbelse, som ikke nødvendigvis er specifikt henvendt til KUNDEN og kan være til flere interessenter samtidig.

Enhver af parterne er berettiget til skriftligt at meddele den anden part, at aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort på grund af de ovennævnte omstændigheder.

Ved ophævelse af aftalen skal KUNDEN betale EL‐TEAM VEST de indtil ophævelsen påløbne dokumenterede udgifter, som EL‐TEAM VEST måtte få eller have.

15. Tilladelser

KUNDEN har ansvaret for, at de for leverancens gennemførelse nødvendige tilladelser tilvejebringes og afholder udgifterne hertil. Ved ændringer af tilladelser har KUNDEN pligt til, uden unødigt ophold, at informere EL‐TEAM VEST om disse ændringer.

16. Særligt om montage og installationer

KUNDEN må drage omsorg for, at opgave kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at KUNDEN’s eget og andre leverandørers udførelse er tilrettelagt på en sådan måde, at EL‐TEAM VEST’s opgave kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. KUNDEN skal drage omsorg for, at der er ryddeligt, så montagen kan påbegyndes uden forsinkelse og under sikre arbejdsforhold.

Hvis installation‐ og montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af KUNDEN’s bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det alene KUNDEN at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil.

KUNDEN skal meddele EL‐TEAM VEST, om arbejdet, får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om idriftsætningstidspunktet forrykkes. Er det tilfældet, rykkes EL‐TEAM VEST’s leveringsforpligtelse tilsvarende. EL‐TEAM VEST’s omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes KUNDEN’s forhold eller KUNDEN’s andre El‐Team Vester skal dækkes af KUNDEN. EL‐TEAM VEST forbeholder sig retten til at kræve acontobetalinger for evt. meromkostninger.

Hvis KUNDEN’s eget personale skal foretage monteringen under ledelse af en udsendt montageleder fra EL‐TEAM VEST, gælder ovenstående ligeledes, desuden skal alle nødvendige anlægskomponenter være til stede.

KUNDEN stiller følgende til disposition på de tidspunkter EL‐TEAM VEST, måtte anmode om det; Hjælpemandskab til brandvagt ved ”varmt arbejde” på montagestedet, parkeringsplads til servicevogn, lys, kraft, vand og varme etc., som vil være gældende efter enhver lovgivning. Kunden godtgøres ikke for ovennævnte.

KUNDEN oplyser EL‐TEAM VEST om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og ELTEAM VEST forpligter sig til at instruere sit udsendte personale om at overholde dette.

Eventuelle arbejder, som følge af, at KUNDEN ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som arbejde ud over tilbuddet.

Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat, og dermed ikke jf. tilbud eller ordrebekræftelse.

17. Lovvalg og værneting

KUNDEN accepterer ved aftalens indgåelse, at enhver tvist der måtte opstå mellem parterne skal afgøres enten ved hurtig afgørelse eller voldgift ved VOLDGIFTSNÆVNET Byggeri og Anlæg, i henhold til AB18 § 68 henholdsvis §69 jfr. eller ved de ordinære domstole.

I tilfælde af syn og skøn har EL-TEAM Vest valgretten mellem syn og skøn i henhold til AB18 § 66 eller syn og skøn ved de ordinære domstole.

Valg af sagsforum, herunder værneting, træffes suverænt af EL-TEAM VEST.

Dansk ret er i øvrigt gældende mellem parterne.

bubble